Oleme ühenduses:

Top
Image Alt

Reisitingimused

 1. Üldsätted
  1. Käesolevates reisitingimustes on Reisikorraldajaks Kon Tiki Reisid OÜ (edaspidi Reisikorraldaja) ja Reisijaks Reisikorraldaja poolt korraldataval reisil osaleja kellede vahel on sõlmitud Reisiteenuste leping.
  1.2. Vahendajaks on Reisikorraldaja poolt koostatud pakettreisi vahendav isik.
  1.3. Reisikirjeldus on reisi programm, mis asub Reisikorraldaja veebiaadressil kontiki.ee või Vahendaja veebiaadressil. Reisija kinnitab Reisilepingu sõlmimisega, et on põhjalikult tutvunud reisitingimustega , konkreetse reisi programmiga ja muude Reisikorraldaja poolt Reisijale kättesaadavaks tehtud pakettreisi puudutavate tingimustega ning nõustub nendega.
  1.4. Reisiteenuste leping loetakse sõlmituks hetkest, kui Reisikorraldaja või Vahendaja on Reisijale esitanud tutvumiseks reisitingimused ja Reisija on tasunud reisi eest Tingimustes sätestatud korras ettemaksu või kogu reisi maksumuse.
 2. Reisitasu suurus ja selle maksmise kord
  2. Reisitasu suurus on näidatud reisi programmis. Ettemaksu või reisitasu maksmisega kinnitab Reisija, et on tutvunud ja nõustunud p.1.3. viidatud dokumentidega.
  2.2. Reisija tasub Reisikorraldajale reisitasu järgmiselt:
  2.2.1. Ettemaks Reisikorraldaja poolt esitatud arve alusel 5 päeva jooksul pärast Reisilepingu sõlmimist;
  2.2.2. Ülejäänud reisitasu tasub Reisija Reisikorraldaja poolt esitatud arve alusel  60 päeva enne reisi .

2.3. Juhul, kui Reisija ei ole tasunud tähtaegselt reisiteenuste eest tasumisele kuuluvat summat, on Reisikorraldajal õigus lepingust taganeda. Reisija poolt tasutud ettemaks jääb sellisel juhul leppetrahvina Reisikorraldajale.
2.4. Reisiteenuse sisse kuuluvad teenused, mis on välja toodud Reisikirjelduses. Kui Reisija ei kasuta mõnda hinna sisse kuuluvat teenust, ei ole tal õigust nõuda selle eest hüvitist.

2.5. Reisi hind võib asjaolude tõttu, mis ei allu Reisikorraldaja kontrollile ning mida Reisikorraldajal ei olnud Reisilepingut sõlmides võimalik ette näha, enne reisi toimumist suureneda (eelkõige valuutakursi kõikumiste ning transpordihindade muutumise tõttu). Reisikorraldaja on kohustatud Reisijat nimetatud asjaolude ilmnemisel viivitamatult teavitama ning reisitasu suurendamist tinginud asjaolusid selgitama. Reisija on kohustatud pärast Reisikorraldajalt reisitasu suurendamise teate saamist tasuma Reisikorraldajale pakettreisi maksumuse suurendamise järgse maksumuse või teatama viivitamatult oma soovist Lepingust taganeda.

 1. Reisija õigused, kohustused ja vastutus
  1. Reisijal on õigus

  3.1.1. Saada kogu reisi jooksul teavet reisi etappide ning külastatavate piirkondade kohta;
  3.1.2. Kõikide Reisikorraldajale tasutud summade viivitamatule tagastamisele, kui Reisikorraldaja jätab Reisiteenuse osutamata või muudab Reisiteenuse osutamise aega või hinda;
  3.1.3. Enne reisi algust igal ajal Reisileping sellest Reisikorraldajat viivitamata teavitades üles öelda;
  3.1.3.1. Kui reisija ütleb Reisilepingu üles vähem kui 60 päeva enne reisi algust, jääb Reisikorraldajale 100% laekunud reisi hinnast.
  3.1.3.2. Kui Reisija ütleb Reisilepingu üles rohkem kui 60 päeva enne reisi algust, ei kuulu laekunud ettemaks tagastamisele.
  3.2. Reisija on kohustatud
  3.2.1. Mõistma ja aktsepteerima konkreetse reisi programmis ning grupireiside üldist korralduslikku eripära ning nüansse.
  3.2.2. Tagama, et tal on olemas kehtivad dokumendid, mis lubavad tal reisiteekonna riikides viibida ja riigipiire ületada (sh, kuid mitte ainult pass, viisa, vaktsineerimistõend jne), sealhulgas tagama, et tema reisidokumendid kehtivad ka sihtriigi poolt nõutava aja jooksul pärast sihtriigist lahkumist.
  3.2.3. Juhul, kui reisijale ei väljastata reisi sihtriiki või sinna jõudmiseks läbivatesse riikidesse viisat või ei lubata teda nimetatud riikidesse siseneda, kannab Reisija kõik enda tagasitulekuga seonduvad kulud ning ei oma õigust nõuda tagasi kasutamata Reisiteenuste maksumust.
  3.2.4. käituma Reisikorraldaja, kaasreisijate ning võõrustajate suhtes mittehäirivalt, lugupidavalt ja oma tegevusega mitte ohtu seadma nimetatud isikute heaolu või tervist, mitte ohtu seadma reisi plaanipärast kulgemist.
  3.2.5. Teavitama Reisikorraldajat, kui Reisijal esineb kroonilisi haigusi, millest Reisikorraldaja ning reisijuht peaksid reisi eripärasid ja raskusastet arvestades teadlik olema, et mitte ohtu seada Reisija tervist ning reisi plaanipärast kulgemist (sealhulgas, kuid mitte ainult diabeet, kõik südamega seotud haigused ja vaevused, kõrgvererõhutõbi).
  3.2.6. Tasuma Reisiteenuse eest vastavalt käesolevale Reisilepingule.
  3.2.7. Mitte kahjustama Reisikorraldaja mainet.
  3.2.8. Sõlmima reisikindlustuse lepingu, mis katab meditsiiniabi sihtkohariigis ning reisi katkemise minimaalselt selles ulatuses, mis tagab kindlustusjuhtumi korral reisija naasemise reisi lähtepunkti (kaugreiside puhul  1 500 euro ulatuses, Euroopa reiside puhul 500 euro ulatuses); Soovitav on sõlmida reisikindlustus koheselt peale Reisilepingu sõlmimist ning kogu reisi maksumuse ulatuses, millisel juhul saab Reisija reisitasu tagasi juhul, kui ta ei saa haiguse või muu kindlustusjuhtumi tõttu reisil osaleda. Kui Reisija ostab lennupiletid Reisikorraldajalt, tuleb kindlustusleping sõlmida enne lennupiletite ostmist ning see peab katma ka lennugraafiku muudatustest tulenevad lisakulud juhuks, kui lennufirma otsustab muuta lennuaegasid.
  3.3. Reisija vastutab reisi ajal oma tegevusega Reisikorraldajale, kaasareisijatele või kolmandatele isikutele põhjustatud kahju eest.
 2. Reisikorraldaja õigused, kohustused ja vastutus
  1. Reisikorraldajal on õigus:

  4.1.1. Enne või reisi ajal muuta Reisikirjeldust (sh, kuid mitte ainult vahetada hotelli või sõiduvahendit, reisijuhti, muuta ajakava või teha Reisikirjelduses muid muudatusi), kui Reisikorraldaja ei saa temast sõltumatutel põhjustel Reisiteenust algselt Reisikirjelduses kirjeldatud kujul teostada;
  4.1.2. Lõpetada viivitamata Reisiteenuse osutamine selle eest hüvitist maksmata, kui Reisija rikub Reisilepingu punktides 3.2.4 kokku lepitud tingimusi.
  4.1.3. Jätta Reisiteenus osutamata, kui reisile ei ole registreerunud vähemalt 5 (viis) reisijat. Nimetatud juhul tagastab Reisikorraldaja Reisijale kõik Reisija poolt makstud summad vastavalt Reisilepingu punktile 3.1.2.
  4.1.4. Jätta Reisiteenus osutamata, kui Reisiteenuse osutamine muutub oluliselt raskemaks või võimatuks vääramatu jõu tõttu (sealhulgas, kuid mitte ainult sõda, loodusõnnetus, streik, rahutused jne). Reisikorraldaja poolt reisiteenuse osutamiseks selleks hetkeks juba tehtud kulutused nimetatud juhul Reisijale tagastamisele ei kuulu.
  4.2. Reisikorraldaja on kohustatud:
  4.2.1. Osutama Reisiteenuse lähtudes käesolevast Reisilepingust ning selle osaks olevast Reisikirjeldusest;
  4.2.2. Teavitama Reisijat viivitamata Lepingu punktides 4.1.1. – 4.1.2. kirjeldatud asjaolude ilmnemisest ja võtma tarvitusele kõik mõistlikud vajalikud abinõud reisi sujuvat kulgemist takistavate asjaolude kõrvaldamiseks;
  4.2.3. abistama Reisijat reisi ajal igakülgselt, sh. juhul, kui viimasega on juhtunud õnnetus või kui Reisija satub kuriteo ohvriks;
  4.3. Reisikorraldaja vastutab Reisiteenuse osutamisel tema poolt raskest hooletusest või tahtlikult põhjustatud kahjude eest.
  4.4. Reisikorraldaja ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud seoses:
  4.4.1. Reisija enda tegevuse või tegevusetusega;
  4.4.2. Reisikorraldajast sõltumatute asjaoludega (sh, kuid mitte ainult vääramatu jõud);
  4.4.3. Reisija sattumisega kuritöö ohvriks;
  4.4.4. Riketega hotellis, liiklusvahendis vms, samuti majutusettevõtte personali või liiklusvahendi juhi tegevuse või tegevusetusega;
  4.4.5. Reisijateveo tehnilise korraldamise eest, samuti Reisija pagasi vedamise ja säilimise eest. Sellisel juhul vastutab vedaja.
 3. Lõppsätted
  1. Õiguslikke tagajärgi kaasatoovaks loetakse teade, mis on saadetud posti teel tähitult Lepingupoole Lepingust nähtuvale postiaadressile või e-postiaadressile, mille kohta on saaja saatnud kättesaamiskinnituse.
  5.2. Reisija ja Reisikorraldaja erimeelsused püütakse eelkõige lahendada läbirääkimiste korras. Nende ebaõnnestumisel on Reisijal õigus esitada kaebus Reisikorraldaja peale Tarbijakaitseametile või hagi Harju Maakohtusse.

 

Ole kursis põneva reisiinfoga

Pane siia oma meiliaadress ja oled toimuvaga kursis,

Liitu uudiskirjaga!